Marihuana a ból. Stosowanie medycznej marihuany (MM) w leczeniu przewlekłego bólu szybko rośnie w Stanach Zjednoczonych i Europie. Jednakże istnieją obawy co do specyfiki jego efektów terapeutycznych i motywacji leżącej u podstaw jego stosowania. Chociaż badania wskazują, że wśród opioidów przepisywanych na przewlekły ból, depresja jest związana ze zwiększonymi dawkami opioidów (niezależnie od poziomu bólu), nie jest jeszcze znany zakres, w jakim depresja i ból przyczyniają się do dawki MM u pacjentów z przewlekłym bólem.

Marihuana a bólMarihuana a ból – Metody:

To badanie przekrojowe obejmowało 209 pacjentów z przewlekłym bólem, którym przepisano wędzoną MM w postaci kwiatów lub innych roślin, bez jednoczesnego leczenia opioidami. Przeprowadzono analizy regresji porządkowej w celu zbadania unikalnego wpływu średniego poziomu bólu (skala 1–10), nasilenia depresji (mierzonego kwestionariuszem stanu zdrowia pacjenta (PHQ-9)) i nasilenia lęku (mierzonego skalą zespołu lęku uogólnionego ( GAD-7)) do dawek MM, z uwzględnieniem dodatkowych czynników socjodemograficznych i klinicznych.

Marihuana a ból – Wyniki:

Osoby z łagodną depresją oraz osoby z umiarkowaną do ciężkiej depresją miały znacznie zwiększone szanse na zastosowanie większych dawek MM w gramach na miesiąc (skorygowany iloraz szans (AOR) = 2,06,95% przedział ufności (CI) = 1,05–4,01 i AOR = 5,95, 95% CI = 1,97–17,98) w porównaniu z osobami bez depresji. Ponadto osoby z łagodną depresją miały istotnie większe szanse na palenie większej ilości  MM dziennie (AOR = 2,07, 95% CI = 1,01–4,23) w porównaniu z osobami bez depresji. Średnie poziomy bólu lub nasilenia lęku nie były istotnie związane z żadną z miar dawki.

Wnioski:

Depresja i dawka MM są silnie skorelowane i należy je jednocześnie zwalczać podczas leczenia bólu przewlekłego.

źródło: Poziom depresji, a nie nasilenie bólu – Pobrane dnia: 06.08.2020 r.